Σ.Α.Ε.Κ.-ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

Η φοίτηση στο Σ.Α.Ε.Κ., διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών. (Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε μονάδες υγείας).

Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 4.

Η Φοίτηση είναι Δωρεάν.

Απονέμονται βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και  τιμητικές διακρίσεις.

Στο πρώτο εξάμηνο του Σ.Α.Ε.Κ. εγγράφονται οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) δευτεροβάθμιας σχολής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση.

 Στο τρίτο εξάμηνο του Σ.Α.Ε.Κ. μπορούν να καταταγούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου και ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων με την ειδικότητα του Δ.Ι.Ε.Κ.

Κάτοχοι διπλωμάτων Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ) και ΤΕΕ Α’ κύκλου δεν δίνανται να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια  δημοσιεύεται στον τύπο,  καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοσηλευτικής Σχολής.

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα καθορίζεται σε τριάντα (30).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Βοηθός  Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται στην «Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον τύπο, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοσηλευτικής Σχολής.

 

Πρόγραμμα Σπουδών
Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Βοηθός  Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Α’ Εξάμηνο

 • Νοσηλευτική Ι (θεωρία και εργαστήριο)
 • Ανατομία (θεωρία)
 • Φυσιολογία (θεωρία)
 • Φαρμακολογία (θεωρία)
 • Πρώτες Βοήθειες (θεωρία και εργαστήριο)
 • Υγιεινή/ Μικροβιολογία (θεωρία)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα  (εργαστήριο)

Β’ Εξάμηνο

 • Νοσηλευτική ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο)
 • Παθολογία (θεωρία)
 • Χειρουργική Ι (θεωρία)
 • Γυναικολογία/ Παιδιατρική (θεωρία)
 • Ψυχιατρική/ Νευρολογία (θεωρία)
 • Νοσηλευτική Ι (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Γ’ Εξάμηνο

 • Χειρουργική ΙΙ (θεωρία)
 • Αποστείρωση (θεωρία και εργαστήριο)
 • Αιμοδοσία (θεωρία)
 • Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

Δ’ Εξάμηνο

 • Ορθοπεδική (θεωρία)
 • Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά (θεωρία)
 • Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)

 

Οι απόφοιτοι της σχολής  εργάζονται στους παρακάτω τομείς απασχόλησης:

 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, κλπ)
 • Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (Δημόσια, Στρατιωτικά & Ιδιωτικά Νοσοκομεία)
 • Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
 • Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ιδιωτικοί φορείς Υγείας
 • Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με Νοσηλευτικές Υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση και Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι,  ΚΕΕΛ, ΟΚΑΝΑ, ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή της Εργασίας, Αθλητικά Σωματεία, Κολυμβητήριο, κλπ)
 • Ως επαγγελματίες υγείας για την  παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

 

Τεχνικός εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε αίθουσες και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, με εποπτικά μέσα, προπλάσματα και χάρτες, ενώ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις  συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις.

 

>>Σύνδεσμοι:<<

 

>> ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ<<

>> ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ<<