Ανθρώπινοι Πόροι

Από την παράθεση των στοιχείων του ακόλουθου Πίνακα 2.3.1(7)α , προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για το απασχολούμενο προσωπικού κατά κατηγορία εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας (στις 31/12/2007).

Το σύνολο των οργανικών θέσεων του Γ.Ν. Δράμας ( 781 οργανικές θέσεις) , οι υπηρετούντες (μη συμπεριλαμβανομένων προσωποπαγείς θέσεις) ανέρχονται σε 553 (70,8%) και οι κενές θέσεις ανέρχονται σε 228 (29,2%). Εκ των οποίων:

Από το σύνολο του Ιατρικού προσωπικού (156 οργανικές) έχει καλυφθεί το 68,6% των οργανικών θέσεων, επομένως οι υπηρετούντες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 107 (κενές θέσεις 49).

Από το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού (322 οργανικές) έχει καλυφθεί το 79,5% των οργανικών θέσεων, επομένως οι υπηρετούντες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 256 (κενές θέσεις 66).

Από το σύνολο του Επιστημονικού μη Ιατρικού προσωπικού (85 οργανικές) έχει καλυφθεί το 50,6% των οργανικών θέσεων, επομένως οι υπηρετούντες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 43 (κενές θέσεις 42).

Από το σύνολο του Διοικητικού προσωπικού (80 οργανικές) έχει καλυφθεί το 66,3% των οργανικών θέσεων, επομένως οι υπηρετούντες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 53 (κενές θέσεις 27).

Από το σύνολο του Τεχνικού Προσωπικού (51 οργανικές) έχει καλυφθεί το 68,6% των οργανικών θέσεων, επομένως οι υπηρετούντες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 35 (κενές θέσεις 16).

Από το σύνολο του Λοιπού Προσωπικού (87 οργανικές) έχει καλυφθεί το 67,8% των οργανικών θέσεων, επομένως οι υπηρετούντες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 59 (κενές θέσεις 28).