ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 205.000 €

Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια Κεντρικού σταθμού με 7 μόνιτορ για την Μ.Ε.Θ. και Κεντρικού σταθμού με 6 μόνιτορ για την Καρδιολογική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.