ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με βάση το ΦΕΚ 1944 Β΄/13-5-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 ΚΥΑ, σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη Πρακτικής Άσκησης των Καταρτιζομένων του ΙΕΚ ορίζεται στις 18-05-2021.